Strona domowa > Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z Digitarium

  1. Postanowienia ogólne
    1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z cyfrowej platformy dostępu do zasobów naukowych Digitarium UKSW zwanym dalej „Digitarium”.
    2. Digitarium służy upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników i doktorantów UKSW oraz promowaniu projektów i badań naukowych prowadzonych na UKSW.
    3. Digitarium prowadzone jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 01-815 Warszawa ul. Dewajtis 5 („UKSW”) za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://digitarium-demo.uksw.edu.pl/.
    4. Korzystanie z Digitarium oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
    5. Digitarium służy udostępnianiuza pośrednictwem sieci Internet utworów naukowych, zwanych dalej „Materiałami”, takich jak:
      1. artykuły opublikowane w czasopismach naukowych oraz popularno-naukowych;
      2. preprinty i postprinty artykułów naukowych;
      3. rozprawy i dysertacje stanowiące podstawę uzyskania tytułów zawodowych lub stopni naukowych;
      4. monografie, prace zbiorowe lub rozdziały książek naukowych;
      5. materiały konferencyjne (w tym prezentacje) oraz materiały typu working papers;
      6. materiały będące spuścizną wybitnych naukowców (materiały robocze, zapiski, niedokończone teksty, konspekty, kwerendy, itp.);
      7. raporty i cząstkowe monografie, powstające w wyniku prowadzonych projektów/grantów naukowych;
      8. bazy danych w formatach możliwych do otwarcia na komputerze czytelnika;
      9. materiały graficzne (np. dokumentacja zdjęciowa wykopalisk);
      10. materiały multimedialne (dokumentacja video, nagrania wykładów, itp.).
  2. Zasady korzystania z Digitarium
    1. Za pośrednictwem Digitarium możliwe jest:
      1. przechowywanie i publiczne udostępnianie Materiałów;
      2. przeglądanie i pobieranie Materiałów.
    2. Korzystanie z Digitarium jest nieodpłatne.
    3. W celu skorzystania z pewnych funkcji Digitarium (takich jak deponowanie, subskrypcja kolekcji) wymagana jest rejestracja. Korzystanie z funkcji nie wymagających rejestracji jest możliwe anonimowo, a poza rejestracją użytkownik nie jest obowiązany ujawniać danych umożliwiających jego identyfikację.
    4. W celu skorzystania z Digitarium wymagany jest dostęp do komputera lub innego sprzętu posiadającego połączenie z siecią Internet.
  3. Przechowywanie i publiczne udostępnianie Materiałów
    1. Zarejestrowany użytkownik może przechowywać i publicznie udostępniać Materiały w Digitarium, a także korzystać z dodatkowych funkcji Digitarium dostępnych zgodnie z aktualnym stanem technicznym Digitarium.
    2. Przechowywać i publicznie udostępniać Materiały w Digitarium mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
    3. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności przechowywanie i udostępnianie w Digitarium Materiałów:
      1. do których rozpowszechniania użytkownik nie ma stosownych uprawnień (np. autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na osobę trzecią);
      2. których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich w inny sposób, a w tym ich dobra osobiste;
      3. których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi przepisami prawa.
    4. Zakazane jest dostarczanie treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w tym godzących w zasady rzetelności naukowej.
    5. Zakazane jest dostarczanie treści niestanowiących Materiałów w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
    6. W odniesieniu do każdego dostarczonego przez siebie do Digitarium Materiału użytkownik może złożyć oświadczenie o udzieleniu:
      1. o udzieleniu licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode (dalej „CC-BY”),
      2. o udzieleniu licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode (dalej „CC-BY-SA”),
      3. o udzieleniu licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 PL do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode (dalej: „CC-BY-NC-SA”),
      4. o udzieleniu licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 PL do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode (dalej: „CC-BY-NC”),
      5. o udzieleniu licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode (dalej: „CC-BY-ND”),
      6. o udzieleniu licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 PL do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode (dalej: „CC-BY-NC-ND”), albo

Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, składa się za pomocą stosownego formularza dostępnego dla zarejestrowanych użytkowników.

  1. UKSW będzie informować użytkowników Digitarium, o oświadczeniu złożonym stosownie do ust. 6 powyżej, za pomocą stosownego oznaczenia na stronie poświęconej danemu Materiałowi. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, UKSW będzie informować użytkowników Digitarium, że korzystanie z takiego Materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników, przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
  2. W przypadku gdy w stosunkach pomiędzy użytkownikiem a UKSW, strony byłyby związane niniejszym Regulaminem oraz postanowieniami wynikającymi z oświadczenia o których mowa w ust. 6 powyżej, a pomiędzy postanowieniami tych dokumentów zachodziłyby sprzeczności, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. Przeglądanie i pobieranie Materiałów
    1. Przeglądanie i pobieranie Materiałów oznaczonych jako udostępnione na zasadach wynikających z oświadczenia, o którym mowa w par. 3 ust. 6, a także korzystanie z nich w inny sposób jest możliwe zgodnie z zasadami wynikającymi z tego oświadczenia.
    2. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie stosuje się do tych Materiałów, które nie zostały objęte oświadczeniem, o którym mowa w par. 3 ust. 6. Korzystanie z takich Materiałów jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
  4. Reklamacje, zapytania i uwagi
    1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy je zgłosić listem poleconym na adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (z dopiskiem “Digitarium”).
    2. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz krótki opis problemu.
    3. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, o czym zgłaszający zostanie powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu.
  5. Dane osobowe i polityka prywatności
    1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Digitarium jest UKSW.
    2. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia Digitarium.
    3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
    4. W trakcie korzystania z Digitarium gromadzone są następujące dane użytkowników:
      1. Imię i nazwisko;
      2. Adres e-mail;
      3. Hasło w postaci zaszyfrowanej.
    5. Digitarium wykorzystuje plik cookie w celu przechowania informacji o sesji (szczegółach połączenia klienta z serwerem). Plik jest usuwany z przeglądarki po zakończeniu sesji.
    6. Dane gromadzone w Digitarium mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadkach określonych przez prawo.
  6. Odpowiedzialność
    1. UKSW dokłada starań, aby korzystanie z Digitarium było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania.
    2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiałów lub związanej z nimi działalności, UKSW niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Materiałów.
    3. UKSW może odmówić przechowania i publicznego udostępniania publikacji, zablokować dostęp lub usunąć z Digitarium dane niestanowiące Materiałów w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a także dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
    4. UKSW może odmówić rejestracji lub usunąć konto użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin i pomimo wezwania nie naprawi tego naruszenia w stosownym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni.